Skip to Content

Điều khoản sử dụng

Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 6 năm 2020

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh của Hạt Santa Clara, được sở hữu và điều hành bởi Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education (“SCCOE,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc quý vị sử dụng trang web này, ứng dụng di động của chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”).

Các Điều khoản này là một hợp đồng ràng buộc giữa quý vị và chúng tôi. Quý vị phải đồng ý và chấp nhận tất cả các Điều khoản để sử dụng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý vị cho biết sự thừa nhận và chấp nhận, và thay mặt cho con quý vị với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ, các Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các chính sách liên quan và nguyên tắc liên quan đến Dịch vụ, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào đây bằng cách tham khảo.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện Dịch vụ, vì vậy các Điều khoản này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi, bằng cách gửi email cho quý vị hoặc bằng một số phương tiện khác. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những thay đổi đó được thực hiện sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của quý vị đối với những thay đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức.

1. Mục đích của Trang web và Dịch vụ

Cổng thông tin Dành cho Phụ huynh của Hạt Santa Clara là một cổng thông tin trực tuyến miễn phí cung cấp cho các gia đình khả năng truy cập vào thông tin mới nhất về nhiều dịch vụ giữ trẻ, mầm non và phát triển trẻ em ở Hạt Santa Clara bao gồm thông tin về chương trình và tính đủ điều kiện, cơ hội kết nối với các nguồn trợ giúp, cơ quan giới thiệu và nhà trẻ, khả năng sử dụng công cụ kiểm tra tính đủ điều kiện trực tuyến để giúp xác định tiêu chuẩn nhận các dịch vụ và cách liên kết với các nguồn trợ giúp về dịch vụ giữ trẻ địa phương, cơ quan giới thiệu và các chương trình thanh toán thay thế để được hỗ trợ thêm trong việc lựa chọn và đánh giá nhà trẻ.

Cổng thông tin trực tuyến cũng cho các nhà trẻ và cơ quan phát triển trẻ em khả năng cung cấp thông tin mới nhất và đầy đủ chi tiết về các dịch vụ của họ, bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng của nhà trẻ, các địa điểm, giờ hoạt động, các dịch vụ đặc biệt, chỗ trống hiện có và sắp có.

2. Quyền riêng tư

Chúng tôi xem quyền riêng tư của quý vị là điều nghiêm túc. Để xem lại Chính sách Quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi, vui lòng xem mục 19 và 20. Chúng tôi khuyến khích quý vị kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi thường xuyên để biết các thay đổi. Theo đây, quý vị đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản và cho các mục đích hạn chế được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng một số thông tin nhất định về quý vị phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Ngoài ra, Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em California (“COPPA”) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi họ cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến từ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố tình gạ gẫm lấy thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi; nếu quý vị là trẻ em dưới 13 tuổi, xin đừng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về quý vị. Để giải thích rõ ràng, trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng ký làm người dùng Dịch vụ và chỉ có thể tương tác hoặc nhận phúc lợi từ Dịch vụ của chúng tôi thông qua phụ huynh và với sự giám sát của phụ huynh.

Tuy nhiên, chúng tôi thu thập thông tin về trẻ em từ phụ huynh hoặc người giám hộ, là những người đã đăng ký sử dụng Dịch vụ và chúng tôi coi những thông tin đó là “Thông tin cá nhân” theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu quý vị không cung cấp thông tin về một đứa trẻ trừ khi quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ của đứa trẻ đó (“Sự đồng ý của phụ huynh”). Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi hoặc về một đứa trẻ mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay khi có thể. Nếu quý vị tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi có thể đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc thông tin về một đứa trẻ được cung cấp mà không có sự đồng ý của phụ huynh, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại ccportal@sccoe.org.

3. Khái niệm cơ bản về việc sử dụng Dịch vụ

Quý vị có thể được yêu cầu đăng ký một tài khoản và chọn tên hiển thị (“ID”) và thông tin đăng ký khác để sử dụng Dịch vụ. Bằng cách đăng ký tài khoản, quý vị hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật về bản thân quý vị. Quý vị không được chọn tên mà quý vị không có quyền sử dụng để làm ID hoặc chọn tên của người khác với ý định mạo danh người đó. Quý vị không được chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ ai khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quý vị đại diện và đảm bảo rằng quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ này và là một cá nhân trong độ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc (hoặc nếu không, quý vị đã nhận được sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị để sử dụng Dịch vụ và được phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho quý vị). Nếu quý vị đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho một tổ chức hoặc pháp nhân, quý vị sẽ đại diện và đảm bảo rằng quý vị được ủy quyền để đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức hoặc pháp nhân đó và ràng buộc tổ chức hoặc pháp nhân đó với các Điều khoản này (trong trường hợp đó, những lần tham chiếu đến “quý vị” và “của quý vị” trong các Điều khoản này, ngoại trừ trong câu này, là đề cập đến tổ chức hoặc pháp nhân đó).

Với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ, quý vị sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng nội bộ, cá nhân hoặc phi thương mại của riêng quý vị và không thay mặt hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu quý vị đang đại diện cho một tổ chức hoặc pháp nhân, mục đích duy nhất của việc quý vị sử dụng Dịch vụ phải là để quảng bá cho tổ chức hoặc pháp nhân cụ thể đó và không vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Hơn nữa, quý vị sẽ sử dụng Dịch vụ theo cách tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho quý vị. Nếu việc sử dụng Dịch vụ của quý vị bị cấm bởi luật hiện hành, thì quý vị không được phép sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc quý vị sử dụng Dịch vụ theo cách không phù hợp với luật hiện hành. Việc sử dụng Dịch vụ của quý vị luôn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và công ước hiện hành của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn những quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu và xuất dữ liệu kỹ thuật hoặc cá nhân. Quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Quý vị đồng ý thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ luôn tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong các Điều khoản này.

Quý vị đồng ý không chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai và phải bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản đó. Quý vị phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc sử dụng trái phép bất kỳ mật khẩu hoặc tài khoản nào hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác như đã được biết hoặc nghi ngờ. Quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của mình.

Tương tác của quý vị với các tổ chức và/hoặc cá nhân được tìm thấy trong hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc sự tượng trưng nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ là giữa quý vị và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó. Quý vị nên thực hiện bất kỳ việc điều tra nào mà quý vị cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiến hành một giao dịch trực tuyến hoặc ngoại tuyến với bất kỳ bên thứ ba nào trong số này. Quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có bổn phận đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy.

Nếu có tranh chấp giữa người dùng Dịch vụ hoặc giữa người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào, quý vị đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. Trong trường hợp quý vị có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng khác, quý vị sẽ không ràng buộc chúng tôi, các viên chức, nhân viên, hội đồng quản trị, đại lý và người kế nhiệm của chúng tôi với các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc mọi loại hoặc bản chất, đã được biết hoặc không biết, nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp như vậy và/hoặc việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

4. Sử dụng bị Cấm

Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này cấm quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích bị cấm sau:

 1. Cho thuê, bán, sao chép, cấp phép lại, chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ thông tin, tài sản trí tuệ, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ
 2. Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào
 3. Sử dụng Dịch vụ để truy cập trái phép vào dữ liệu hoặc thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào
 4. Thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh, thiết kế ngược, dịch ngược, tách rời hoặc tấn công trang web của chúng tôi theo cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi
 5. Thay đổi hoặc sửa đổi một trang web khác để ngụ ý sai rằng nó được liên kết với trang web của chúng tôi
 6. Sử dụng hoặc xuất chuyển thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi theo cách vi phạm luật và quy định xuất chuyển của liên bang
 7. Vi phạm các quyền hợp pháp của bất kỳ ai khác (ví dụ: quyền riêng tư) hoặc bất kỳ luật hiện hành nào (ví dụ: luật bản quyền)
 8. Sử dụng trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi để truyền tải nội dung có thể bị coi là bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, phân biệt chủng tộc, lạm dụng, bôi nhọ, khiêu dâm, thô tục, phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã hoặc không phù hợp, bao gồm bất kỳ thông điệp nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội
 9. Vi phạm hoặc cố gắng vi phạm hệ thống bảo mật trang web của chúng tôi
 10. Cho phép bên thứ ba vi phạm Điều khoản Sử dụng
 11. Sử dụng Dịch vụ để vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào hoặc mở khóa bất kỳ mật khẩu hoặc mã hóa bảo mật nào
 12. Chạy Danh sách Thư, Listserv, hoặc bất kỳ hình thức trả lời tự động hoặc “thư rác” nào qua Dịch vụ, hoặc bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi quý vị chưa đăng nhập vào Dịch vụ, hoặc điều đó cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ (bao gồm cả việc đặt một tải không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ)
 13. “Thu thập thông tin”, “quét dữ liệu” hoặc sử dụng “trình thu thập dữ liệu” trên bất kỳ trang, dữ liệu hoặc phần nào trên trang web của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ hoặc Nội dung (cho dù thông qua việc sử dụng phương tiện thủ công hay tự động)
 14. Sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ phần nào trong nội dung trang web của chúng tôi
 15. Biên dịch, thiết kế ngược hoặc cố gắng lấy mã nguồn hoặc ý tưởng cơ bản hoặc thông tin về hoặc liên quan đến Dịch vụ.

5. Quyền của Người dùng

Theo các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho quý vị quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng trên toàn thế giới để sử dụng Dịch vụ, chỉ cho các mục đích cá nhân của riêng quý vị. Quý vị không được, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi: (i) cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, chuyển giao hoặc chuyển nhượng Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ; hoặc (iii) khai thác thương mại Dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng cho quý vị đều được bảo lưu bởi chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Theo các Điều khoản này, quý vị cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền trên toàn thế giới để sử dụng, sao chép, lưu trữ, truyền và hiển thị dữ liệu người dùng của quý vị theo các Điều khoản này và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Quý vị thừa nhận rằng quý vị không có quyền đối với dữ liệu mà quý vị chia sẻ với chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ được xác định rõ ràng trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

6. Sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, dữ liệu, bài viết, ảnh, minh họa, Nội dung do người dùng gửi, biểu trưng, khẩu hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và tên miền (tất cả trong số những điều đã nói ở trên, “Nội dung”) được bảo vệ bởi luật bản quyền và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 (“DMCA”) cung cấp quyền truy đòi cho các chủ sở hữu bản quyền đang tin rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa Nội dung về Dịch vụ bị cáo buộc vi phạm bản quyền của người khác.

Quý vị cam kết tuân theo tất cả các thông báo bản quyền và/hoặc các hạn chế có trong Dịch vụ và quý vị sẽ không sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát sóng, truyền, phân phối, trình diễn, tải lên, hiển thị, cấp phép, bán hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào Nội dung không thuộc sở hữu của quý vị (i) mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu Nội dung đó; hoặc (ii) theo cách vi phạm quyền của cá nhân hoặc tổ chức khác.

Quý vị hiểu rằng SCCOE sở hữu Dịch vụ này. Quý vị sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tái sản xuất (ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Phần này), tạo các sản phẩm phát sinh dựa trên hoặc khai thác bất kỳ Dịch vụ nào.

Dịch vụ có thể cho phép quý vị sao chép hoặc tải xuống một số Nội dung nhất định; xin hãy nhớ rằng chỉ vì chức năng này tồn tại không có nghĩa là tất cả các hạn chế ở trên không áp dụng - chúng có áp dụng!

7. Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookie” trên trang web để giúp quý vị cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của quý vị, cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ quý vị để chúng tôi có thể giúp quý vị truy cập lần tiếp theo dễ dàng hơn và làm Dịch vụ hữu ích hơn cho quý vị. Cookie được gửi đến trình duyệt của quý vị và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính, máy tính bảng hoặc trong thiết bị di động của quý vị. Là một phần của hoạt động tiêu chuẩn của Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để tự động thu thập thông tin nhất định từ quý vị khi quý vị sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn loại trình duyệt, hệ điều hành, địa chỉ IP và tên miền mà quý vị dùng để truy cập Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hành vi duyệt web của quý vị, chẳng hạn như ngày giờ quý vị truy cập trang web của chúng tôi. Cookie có thể tồn tại lâu dài hoặc được liên kết với một phiên duyệt Web cụ thể.

Chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt một số chức năng nhất định của Dịch vụ, cho mục đích thống kê và phân tích, lưu trữ các sở thích người dùng của quý vị và chia sẻ thông tin quan trọng với quý vị. Nhiều trình duyệt có cài đặt cho phép quý vị xóa cookie, nhưng khi làm như vậy, quý vị có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi hoặc tận dụng tối đa tất cả các dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba này để theo dõi hiệu suất và các chỉ số sử dụng cũng như dữ liệu chẩn đoán khác. Quý vị có thể đặt trình duyệt Internet của mình để cấm cài đặt các cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý vị không chấp nhận cookie, quý vị có thể bị hạn chế về cách quý vị có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

8. Các cập nhật và gián đoạn dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn theo lịch trình (cho mục đích bảo trì và nâng cấp) hoặc ngừng hoạt động ngoài ý muốn (vì bất kỳ lý do gì). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để báo trước cho quý vị về các lần gián đoạn theo lịch trình và cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn ngoài ý muốn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để khôi phục Dịch vụ trong thời gian sớm nhất. Nếu quý vị đang gặp sự cố dịch vụ hoặc lo lắng về việc gián đoạn dịch vụ, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ ccportal@sccoe.org. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định và giải quyết kịp thời mối lo ngại của quý vị.

9. Trách nhiệm về Nội dung

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể có cơ hội đăng nội dung, nhận xét hoặc thắc mắc của riêng mình (gọi chung là “Nội dung Người dùng”) trên trang web của chúng tôi và thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Quý vị đồng ý chỉ đăng Nội dung Người dùng thuộc các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của quý vị, hoặc thuộc giấy phép hoặc sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu dành cho quý vị để đăng Nội dung Người dùng đó thông qua Dịch vụ. Quý vị cấp cho chúng tôi sự cho phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, trình diễn công khai, hiển thị công khai, xuất bản, phân phối và tạo các tác phẩm phát sinh của bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Chúng tôi thừa nhận và đồng ý rằng quý vị sẽ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung Người dùng của riêng quý vị.

Bất kỳ thông tin hoặc Nội dung Người dùng nào được đăng tải hoặc truyền tải riêng tư thông qua Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra nội dung đó và quý vị tự chịu rủi ro khi truy cập vào tất cả thông tin và Nội dung Người dùng đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin hoặc Nội dung Người dùng đó hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà quý vị có thể phải chịu liên quan đến thông tin đó. Chúng tôi không thể kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến cách quý vị giải thích và sử dụng Nội dung Người dùng hoặc những hành động mà quý vị có thể thực hiện do đã tiếp xúc với Nội dung Người dùng và theo đây quý vị miễn chúng tôi khỏi bị bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Nội dung mà quý vị đã có được hoặc không có được thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không thể đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào mà quý vị tương tác khi sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể theo dõi và xem xét Nội dung Người dùng trước khi đăng, và chúng tôi có thể từ chối đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể giám sát Nội dung Người dùng đã được đăng trên trang web hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, xác định là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, Điều khoản Sử dụng này hoặc mục đích của Dịch vụ của chúng tôi hoặc lý do mà chúng tôi xác định là gây khó chịu hoặc không phù hợp, hoặc bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi.

10. Liên kết của Bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc kết nối đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến dịch vụ từ các trang web này, và không có bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy sẽ được ngụ ý hoặc giả định. Khi quý vị truy cập các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, quý vị chấp nhận rằng có những rủi ro khi làm như vậy. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại các chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện của các trang web quý vị muốn được liên kết từ Dịch vụ để quý vị có thể hiểu cách các trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của mình.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, quý vị miễn và giữ chúng tôi vô hại đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc quý vị sử dụng và truy cập vào bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

11. Thay đi đối với Dịch vụ

Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện Dịch vụ. Vì mục tiêu đó, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc bỏ bất kỳ phần nào của Dịch vụ, giới thiệu các tính năng mới hoặc áp đặt giới hạn đối với một số tính năng nhất định, hoặc chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc các phần của Dịch vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị khi chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ có thể ảnh hưởng xấu đến quý vị. Tương tự, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho quý vị vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung hoặc Nội dung Người dùng có thể đã được đăng dẫn đến vi phạm các Điều khoản này.

12. Bồi thường

Trong phạm vi tối đa được luật pháp California cho phép, quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn SCCOE, các viên chức, đại lý, Hội đồng Quản trị, nhân viên, nhà thầu, đối tác, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ (“Bên được bồi thường”) khỏi bị bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực và hậu quả), tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến (a) việc quý vị sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch vụ (bao gồm bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bên thứ ba sử dụng tài khoản của quý vị), và (b) việc quý vị vi phạm các Điều khoản này. Quý vị cũng đồng ý bồi thường và miễn Bên được bồi thường khỏi bị bất kỳ khiếu nại nào do bên thứ ba đưa ra, phát sinh từ việc quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng hoặc hành động như vậy (“Khiếu nại”), chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo về Khiếu nại dùng thông tin liên lạc mà chúng tôi có cho tài khoản của quý vị (miễn là việc không gửi thông báo như vậy sẽ không loại bỏ hoặc giảm nghĩa vụ bồi thường dưới đây).

13. Giới hạn về trách nhiệm

ĐỐI VỚI TOÀN BỘ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẤT KỂ HOÀN CẢNH VÀ KHIẾU NẠI NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC XÂM QUYỀN, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HOẶC CÁCH KHÁC), SCCOE (HOẶC CÔNG TY CẤP PHÉP HOẶC NHÀ THẦU CUNG ỨNG CỦA HỌ) SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI QUÝ VỊ HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC NGƯỜI DO (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT HÀNG, NGỪNG CÔNG VIỆC, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ, HOẶC MÁY TÍNH NGỪNG LÀM VIỆC HOẶC BỊ HƯ, HOẶC (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN, ĐƯỢC KẾT TỤ, TRÊN (1) $100 HOẶC (2) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

14. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

SCCOE cũng như công ty cấp phép hoặc nhà thầu cung ứng của họ đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc tính thích hợp của các tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi (và công ty cấp phép và nhà thầu cung ứng của chúng tôi) không đại diện hoặc đưa ra bảo đảm cho các đề xuất hoặc khuyến nghị của các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ được mua hoặc cung cấp (cho dù có tuân theo các khuyến nghị và đề xuất đó hay không) thông qua Dịch vụ sẽ được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào từ SCCOE hoặc những người khác (trừ khi, chỉ đối với những người khác đó, được nêu rõ ràng bằng văn bản bởi một bên thứ ba theo chỉ định cho một sản phẩm cụ thể). CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC SCCOE (VÀ CÁC CÔNG TY CẤP PHÉP VÀ NHÀ THẦU CUNG ỨNG CỦA HỌ) CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO ĐẢM THEO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN, SỰ TƯƠNG ỨNG CHO MỘT LÝ DO CỤ THỂ, VIỆC KHÔNG VI PHẠM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

15. Chuyển nhượng

Quý vị không được chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của quý vị dưới đây, hoặc tài khoản Dịch vụ của quý vị, theo bất kỳ cách nào (theo quy định của pháp luật hoặc cách khác) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi khi có sự đồng ý của quý vị.

16. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản này và bất kỳ hành động nào liên quan đến chúng hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh, kiểm soát, giải thích và hiểu theo luật của Bang California, bất kể xung đột với các điều khoản luật của chúng. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này cuối cùng sẽ được giải quyết tại Hạt Santa Clara, California, bằng tiếng Anh, theo Quy tắc và Thủ tục Phân xử Hợp lý của Dịch vụ Hòa giải và Phần xử Tư pháp (Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.) (“JAMS”) sau đó có hiệu lực, bởi một người hòa giải thương mại có kinh nghiệm đáng kể trong việc giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ và hợp đồng thương mại, là người sẽ được chọn từ danh sách người hòa giải phù hợp của JAMS theo Quy tắc đó. Phán quyết về quyết định của thẩm phán đó có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Bất kể nghĩa vụ phân xử tranh chấp đã nêu ở trên, mỗi bên sẽ có quyền theo đuổi lệnh trừng phạt hoặc biện pháp giải quyết công bằng khác bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Vì tất cả các mục đích của Thỏa thuận này, các bên đồng ý với thẩm quyền tài phán và địa điểm duy nhất tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang, tương ứng tại Hạt Santa Clara, California hoặc Quận phía Bắc của California. Bất kỳ phân xử nào theo các Điều khoản này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; các cuộc phân xử tập thể và các vụ kiện tập thể sẽ không được phép. QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH NHẬP VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, QUÝ VỊ VÀ SCCOE TỪ BỎ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ Ở TÒA CÓ BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC THAM GIA VỤ KIỆN TẬP THỂ.

17. Thời hạn, Kết thúc và Tồn tại

Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ ngày quý vị chấp nhận Điều khoản hoặc lần đầu tiên truy cập, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào và sẽ có hiệu lực trong thời gian quý vị sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Dịch vụ nào (“Điều khoản”). Khi kết thúc Điều khoản, quý vị sẽ không còn được phép sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ.

Quý vị có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị là một tổ chức hoặc một pháp nhân, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại ccportal@sccoe.org nếu quý vị muốn chấm dứt tài khoản của mình. Ngoài ra, chúng tôi có quyền chấm dứt (hoặc tạm ngừng quyền truy cập) việc sử dụng Dịch vụ hoặc tài khoản của quý vị, vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc quý vị vi phạm các Điều khoản này. Chúng tôi có toàn quyền quyết định xem quý vị có vi phạm bất kỳ hạn chế nào được quy định trong các Điều khoản này hay không.

Chấm dứt tài khoản có thể dẫn đến việc phá hủy bất kỳ Nội dung nào được liên kết với tài khoản của quý vị, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó trước khi quý vị quyết định chấm dứt tài khoản của mình.

Nếu quý vị đã xóa tài khoản của mình do nhầm lẫn, vui lòng liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chỉ ccportal@sccoe.org - chúng tôi sẽ cố gắng trợ giúp, nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể hứa rằng chúng tôi có thể lấy lại được hoặc khôi phục bất kỳ thứ gì.

Các Điều khoản xem xét các nghĩa vụ sau Thời hạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc Bồi thường, Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm, Giới hạn về trách nhiệm và Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt.

18. Mục Linh tinh

Quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán, khấu lưu, nộp và báo cáo tất cả các loại thuế, nghĩa vụ và các đánh thuế khác của chính phủ liên quan đến hoạt động của quý vị trong Dịch vụ.

Việc quý vị hoặc chúng tôi không thực hiện, theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền nào ở đây sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Không có sự chậm trễ hoặc thiếu sót nào của một trong hai bên trong việc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục của họ sẽ làm mất tác dụng hoặc được hiểu là sự từ bỏ. Bất kỳ việc thực hiện một quyền hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không loại trừ việc thực hiện thêm bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Việc chúng tôi không nghiêm ngặt thực thi bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi thực thi điều khoản đó sau này hoặc bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản này.

Nếu bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ, ở mức độ tối thiểu cần thiết, để các Điều khoản này sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực và có thể thi hành được.

Quý vị đồng ý rằng các Điều khoản này là tuyên bố hoàn chỉnh và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau giữa quý vị và chúng tôi, đồng thời nó thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng trước đó, thông tin qua lại và các sự thông hiểu khác liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này. Theo đây, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng quý vị không phải là nhân viên, đại lý, đối tác hoặc liên doanh của SCCOE và quý vị không có bất kỳ quyền hạn nào của bất kỳ loại nào để ràng buộc SCCOE về bất kỳ khía cạnh nào. Quý vị và SCCOE đồng ý rằng không có bên thứ ba nào được hưởng lợi theo các Điều khoản này.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại ccportal@sccoe.org hoặc tại 1290 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131.

19. Thỏa thuận về việc tiết lộ lại và bảo mật cho các nhà cung cấp dịch vụ

TIẾT LỘ LẠI: (Các) tổ chức và (các) nhà cung cấp dịch vụ nhận được thông tin của tôi sẽ không chia sẻ lại thông tin đó với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác sau khi nhận được thông tin đó. Với tư cách là một tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và là một điều kiện để truy cập Cổng thông tin này, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có được về một đứa trẻ và/hoặc một gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, ngày tháng năm sinh, v.v.) cho BẤT KỲ mục đích nào khác ngoài việc tạo điều kiện cho trẻ ghi danh vào cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào cho BẤT KỲ mục đích nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn mục đích cá nhân hoặc thương mại).

BẢO MẬT: (Các) tổ chức và (các) nhà cung cấp dịch vụ nhận thông tin của tôi đã ký các thỏa thuận để duy trì tính bảo mật và riêng tư cho thông tin của tôi và thông tin của con tôi. (Các) tổ chức và (các) nhà cung cấp dịch vụ đó đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ có được về con tôi và/hoặc gia đình tôi cho BẤT KỲ mục đích nào khác ngoài việc tạo điều kiện cho con tôi ghi danh vào cơ sở của họ. Họ hiểu và đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của tôi cho BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC (bao gồm nhưng không giới hạn mục đích cá nhân hoặc thương mại). Bất kỳ dữ liệu nào được SCCOE thu thập về trẻ em sẽ được lưu trữ phía sau Cổng thông tin Phụ huynh được bảo vệ bằng mật khẩu. Tôi có quyền xem xét tất cả các thỏa thuận và chính sách bảo mật hiện hành.

20. Chính sách Quyền riêng tư

Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp qua Cổng thông tin Phụ huynh Hạt Santa Clara đều được bảo mật. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên và họ của con quý vị, tên và họ của quý vị, tên của các thành viên trong gia đình và hộ gia đình, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác của quý vị (bao gồm số nhà và tên đường và tên thành phố hoặc thị trấn), và số điện thoại của quý vị. Thông tin đó sẽ được duy trì trong sự riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt nhất.

Quý vị phải đồng ý cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với một cơ quan hoặc tổ chức hoặc với một trường học hoặc học khu trước khi Cổng Thông tin Phụ huynh Hạt Santa Clara chia sẻ thông tin đó.

21. Đồng ý cho Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin cho Gia đình

Ngôn ngữ này được cung cấp cho các gia đình dưới dạng cửa sổ bật lên trước khi tạo tài khoản.

BỐI CẢNH: Mục đích của phần Đồng ý cho Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin này là đưa ra sự cho phép của tôi đối với việc cung cấp thông tin cá nhân bí mật cho các cơ quan chăm sóc trẻ em và giáo dục tiềm năng mà tôi chọn cho con tôi thông qua Cổng thông tin dành cho Phụ huynh của Hạt Santa Clara (“Cổng thông tin Phụ huynh”). Thông tin này sẽ được chia sẻ trong quy trình ghi danh vào một chương trình và để lập kế hoạch và cung cấp các dịch vụ thiết yếu và cần thiết cho con tôi. Thông tin sẽ chỉ được chia sẻ để giúp con tôi và để cải thiện kết quả cho con tôi và đánh giá chương trình.

MỤC ĐÍCH: Thông tin cá nhân được chia sẻ chỉ có thể được sử dụng để lập kế hoạch và cung cấp dịch vụ cho con tôi cũng như để cải thiện hiệu quả của các dịch vụ. Tôi cũng cho phép chia sẻ thông tin về con tôi theo cách tổng hợp và ẩn danh (không có tên, ngày sinh hoặc số nhận dạng cá nhân khác) với dữ liệu của trẻ em khác cho các mục đích nghiên cứu, lập kế hoạch, đánh giá chương trình và phát triển chính sách. Thông tin tổng hợp và ẩn danh như vậy có thể xuất hiện trong trang dữ liệu công khai.

KHOẢNG THỜI GIAN: Sự đồng ý này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có hiệu lực trừ khi tôi hủy bỏ sự đồng ý này.

HỦY BỎ: Tôi hiểu rằng tôi có quyền hủy bỏ Sự đồng ý này bất kỳ lúc nào. Để hủy bỏ, tôi phải hủy bỏ sự đồng ý này bằng văn bản và gửi văn bản này đến ccportal@sccoe.org. Việc hủy bỏ sẽ không áp dụng cho các hành động đã được SCCOE hoặc (các) tổ chức và (các) nhà cung cấp liệt kê trên trang 1 thực hiện theo sự đồng ý này.

QUYỀN CÓ MỘT BẢN SAO: Bản đồng ý này sẽ có sẵn trên trang web của cổng thông tin. Bản sao này có giá trị như bản gốc.

TIẾT LỘ LẠI: (Các) tổ chức và (các) nhà cung cấp dịch vụ nhận được thông tin của tôi sẽ không chia sẻ lại thông tin đó với bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào khác sau khi nhận được thông tin đó.

BẢO MẬT: (Các) tổ chức và (các) nhà cung cấp dịch vụ nhận thông tin của tôi đã ký các thỏa thuận để duy trì tính bảo mật và riêng tư cho thông tin của tôi và thông tin của con tôi. Bất kỳ dữ liệu nào được SCCOE thu thập về trẻ em sẽ được lưu trữ phía sau Cổng thông tin Phụ huynh được bảo vệ bằng mật khẩu. Tôi có quyền xem xét tất cả các thỏa thuận và chính sách bảo mật hiện hành.

Vui lòng đánh dấu vào ô (bên dưới) cho biết rằng quý vị đồng ý cho phép. Điều này cũng cho chúng tôi biết rằng quý vị đã đọc và hiểu những gì chúng tôi yêu cầu quý vị làm.

Vui lòng đọc kỹ điều này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về sự đồng ý này, vui lòng email ccportal@sccoe.org.

Bằng cách chọn ĐNG Ý, tôi đồng ý với những điu sau: Tôi đã đọc mẫu đơn đồng ý này và tôi hiểu các điều khoản và điều kiện của phần Đồng ý cho Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin này (hoặc ai đó đã giải thích biểu mẫu này cho tôi). Tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời và tôi hiểu sự cho phép của tôi có liên quan đến những gì. Tôi cũng đã đọc  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ  cho Cổng thông tin dành cho Phụ huynh của Hạt Santa Clara. TÔI HIỂU RẰNG NẾU TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý, TÔI SẼ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN PHỤ HUYNH.