Skip to Content

Nếu quý vị cần thêm thông tin về các nguồn lực cộng đồng khác, Chương trình SCC R&R có thể giúp quý vị thực hiện cuộc tìm kiếm. Dưới đây là danh sách một số nguồn lực trong Hạt Santa Clara. Nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm để tìm kiếm thông tin, hãy liên lạc trực tiếp với Chương trình SCC R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc bằng cách gửi email đến childcarescc@sccoe.org và các Chuyên gia Chương trình R&R của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ quý vị.

Hướng dẫn toàn diện về nguồn lực cộng đồng

Nguồn lực y tế

 Hỗ trợ thực phẩm

 Nhà ở

 Hòa nhập mọi trẻ em