Skip to Content

Nếu quý vị cần thêm thông tin về các nguồn lực cộng đồng khác, Chương trình SCC R&R có thể giúp quý vị thực hiện cuộc tìm kiếm. Dưới đây là danh sách một số nguồn thông tin về sức khỏe và độ phát triển sẵn có tại Hạt Santa Clara. Quý vị cũng sẽ tìm thấy các nguồn thông tin trực tuyến bổ sung để hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của con cái.

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp trong việc tìm kiếm thông tin, các Chuyên gia R&R của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp quý vị. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Chương trình SCC R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org.

Hỗ trợ y tế

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình của First 5 Santa Clara

FIRST 5 Hạt Santa Clara điều hành nhiều Trung tâm Hỗ trợ Gia đình (Family Resource Center) trên toàn Hạt để cung cấp cho gia đình các sinh hoạt vui chơi và giáo dục dành cho phụ huynh và con cái, các chương trình dinh dưỡng và sức khỏe cho cả gia đình, các bài kiểm tra sàng lọc phát triển cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi, hội thảo dành cho phụ huynh và người chăm sóc, v.v..! Tìm một trung tâm gần quý vị.

Nguồn lực tiêm chủng

Hướng dẫn toàn diện về nguồn lực cộng đồng

Hòa nhập mọi trẻ em

First 5 California

Sức khỏe trẻ em - Tổ chức Nemours Foundation