Skip to Content

Quý vị có nhận xét hoặc câu hỏi không? Vui lòng cho chúng tôi biết.

Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ
1290 Ridder Park Drive
San Jose, CA 95131
(669) 212- 5437
childcarescc@sccoe.org

Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều

Tham gia danh sách gửi thư R&R
Already verified you are human.
Please wait...