Skip to Content

Hạt Santa Clara

Trẻ em, Gia đình & Dịch vụ giữ trẻ nhỏ

Chúng tôi làm việc mỗi ngày để xây dựng nền tảng cho tương lai tuyệt vời, cho cả trẻ em và cho cộng đồng của chúng tôi.

Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ

Tìm dịch vụ giữ trẻ có thể là một quá trình đầy thử thách. Hãy để chúng tôi giúp quý vị.

Triết lý của Chương trình SCC R&R là cung cấp cho mọi gia đình và nhà trẻ những gì họ cần để thành công bằng cách thực hiện các giá trị cốt lõi của Santa Clara County Office of Education (SCCOE) về sự bình đẳng, đa dạng, hòa nhập và hợp tác.

Các mục tiêu của Chương trình SCC R&R là:

  • Mọi gia đình trong Hạt Santa Clara sẽ có thể nhận được thông tin họ cần để có dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non (ECE) chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ.
  • Các nhà cung cấp ECE trong hạt sẽ có thể truy cập vào hệ thống R&R để hỗ trợ sự thành công về tài chính và chương trình của họ.

Chương trình SCC R&R cung cấp những gì?

Giới thiệu Nhà trẻ

Chương trình SCC R&R duy trì cơ sở dữ liệu giới thiệu dịch vụ giữ trẻ, được gọi là cổng thông tin dịch vụ giữ trẻ của Hạt Santa Clara, với thông tin về các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép trong hạt. Thông tin này sẽ giúp phụ huynh tìm được dịch vụ giữ trẻ có giấy phép đáp ứng nhu cầu của gia đình họ tốt nhất.

Huấn luyện & Thông tin

Chương trình R&R cũng cung cấp khóa huấn luyện, chia sẻ thông tin về các chủ đề chăm sóc trẻ em hiện tại và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà trẻ được cấp phép, đồng thời giúp bất kỳ ai quan tâm đến việc mở nhà trẻ có giấy phép hiểu biết quy trình cấp phép của tiểu bang.

Số liệu mới nhất

Ngoài ra, chương trình R&R giúp cộng đồng địa phương hiểu được các vấn đề và nhu cầu chăm sóc trẻ em bằng cách cung cấp dữ liệu cập nhật về chỗ trống tại các nhà trẻ được cấp phép và số lượng nhà trẻ hiện có để hỗ trợ các kế hoạch và sáng kiến ​​của địa phương nhằm giải quyết nhu cầu chăm sóc trẻ em tại địa phương.