Skip to Content

Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép tham gia vào danh sách giới thiệu dịch vụ giữ trẻ của Chương trình SCC R&R có thể lưu trữ thông tin của họ trong Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ của Hạt Santa Clara. Quý vị có thể công khai các thông tin quý vị muốn mọi người biết. Bằng cách luôn cập nhật thông tin của quý vị, các gia đình sẽ có thể nhận thông tin giới thiệu qua điện thoại, email, trực tiếp hoặc trên Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ. 

Các gia đình có thể tìm nhà trẻ trên hệ thống này và liên lạc trực tiếp với các nhà trẻ, hoặc họ có thể tạo một tài khoản và hệ thống này sẽ liên lạc với nhà trẻ cho họ. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, quý vị sẽ nhận được email khi có đơn yêu cầu từ gia đình. Sau khi quý vị nhận đơn yêu cầu trong cổng thông tin, vui lòng liên lạc với các gia đình trong vòng 2 ngày làm việc để cung cấp chi tiết về chương trình của quý vị.

Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ công khai thông tin của họ mới được tìm thấy. Để có được tài khoản miễn phí dành cho nhà cung cấp, vui lòng gửi email đến ccportal@sccoe.org với thông tin sau:

  • Nguyên tên như trên giấy phép của quý vị
  • Số giấy phép
  • Địa chỉ nhà trẻ

Quý vị sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau khi đăng nhập.

Sử dụng thư viện video bên dưới để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc quản lý tài khoản của quý vị trên Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ của Hạt.