Skip to Content

Nếu quý vị đang là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, Chương trình SCC R&R sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập và huấn luyện chuyên nghiệp, các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị và hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn những người muốn vào nghề hoàn tất quy trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép.

Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép tham gia vào danh sách giới thiệu dịch vụ giữ trẻ của Chương trình SCC R&R có thể lưu trữ thông tin của họ trong Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ của Hạt Santa Clara. Quý vị có thể công khai các thông tin quý vị muốn mọi người biết. Bằng cách luôn cập nhật thông tin của quý vị, các gia đình sẽ có thể nhận thông tin giới thiệu qua điện thoại, email, trực tiếp hoặc trên Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ. Nếu quý vị muốn kích hoạt một tài khoản miễn phí trên Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ để nhận được thông tin giới thiệu trực tuyến và cập nhật thông tin về chương trình của quý vị, vui lòng gọi 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến ccportal@sccoe.org

Vui lòng dùng phần điều hướng ở bên phải để tìm hiểu thêm các nguồn lực về việc phát triển chuyên môn, nguồn hỗ trợ cấp phép & doanh nghiệp cũng như Cổng Thông tin Dịch vụ Giữ trẻ.