Skip to Content

Tìm dịch vụ giữ trẻ tốt nhất cho con quý vị

Chọn một nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ là một trách nhiệm lớn đối với  gia đình

Chương trình SCC R&R cung cấp thông tin về nhà trẻ có chỗ trống và các chương trình giữ trẻ, cũng như các nguồn thông tin khác trong Hạt Santa Clara. Tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ phù hợp với nhu cầu của quý vị sẽ mất thời gian, nhưng việc hiểu biết các chương trình giữ trẻ hiện có và các tiêu chuẩn cho một chương trình giữ trẻ chất lượng sẽ giúp việc tìm kiếm của quý vị được thành công. R&R hiểu rằng đây là một quyết định quan trọng và chúng tôi muốn giúp quý vị tìm được một dịch vụ giữ trẻ phù hợp nhất cho quý vị và bé. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và trả lời các câu hỏi quý vị có trước, trong và sau quá trình tìm nhà trẻ.

Cổng thông tin dịch vụ giữ trẻ của Hạt Santa Clara có hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ trong Hạt Santa Clara. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các nhà cung cấp được cấp phép cũng như một số chương trình được miễn giấy phép.

Có nhiều cách để nhận được thông tin giới thiệu dịch vụ giữ trẻ hoặc tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ.

Viet - ways to find childcare in SCC Viet copy.jpg

Quý vị có thể nhận thông tin giới thiệu bằng cách:

  • Tìm kiếm trực tuyến

Các gia đình có thể truy cập cổng thông tin dịch vụ giữ trẻ MIỄN PHÍ của Hạt và thực hiện cuộc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ trên mạng. Các gia đình cũng có thể tạo một tài khoản cổng thông tin dịch vụ giữ trẻ MIỄN PHÍ để các nhà cung cấp có thể nhận thư báo tự động qua email cho việc liên lạc với gia đình. Tài khoản này sẽ cho quý vị khả năng:

  • Lưu thông tin của gia đình khi quý vị muốn tìm dịch vụ giữ trẻ trong trường hợp quý vị muốn gửi thông tin của mình cho các nhà trẻ trong tương lai 
  • Tự động được liên lạc với nhiều nhà cung cấp qua email
  • Tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép trong khu vực của quý vị
  • Nhận thông tin giới thiệu qua điện thoại hoặc email

Nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm, quý vị cũng có thể liên lạc với Chương trình SCC R&R theo số 669-212-KIDS (5437) hoặc bằng cách gửi email đến childcarescc@sccoe.org để nhận được thông tin giới thiệu dịch vụ giữ trẻ dựa trên nhu cầu của quý vị.

Thông tin giới thiệu sẽ được chuyển đến các nhà trẻ tại gia được cấp phép, các nhà trẻ được cấp phép và một số nhà trẻ được miễn giấy phép hợp pháp, nếu được yêu cầu. Dịch vụ giữ trẻ được miễn giấy phép là dịch vụ chăm sóc trẻ em được cung cấp bởi một nhà trẻ hoặc nhà trẻ tại gia được miễn giấy phép hợp pháp để vận hành một cơ sở giữ trẻ. Để tìm hiểu thêm về các cơ sở giữ trẻ khác nhau, hãy truy cập trang “Các chương trình giữ trẻ”.

Nhân viên R&R rất sẵn lòng thảo luận về các dịch vụ giữ trẻ với quý vị, trả lời các câu hỏi để giúp gia đình chọn dịch vụ tốt, và giới thiệu quý vị đến các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đáp ứng nhu cầu của gia đình. Để nói chuyện với Chuyên gia Chương trình R&R, vui lòng gọi 669-212-KIDS (5437) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều.

Nếu quý vị đang tìm dịch vụ giữ trẻ bên ngoài Hạt Santa Clara, vui lòng sử dụng cổng thông tin của tiểu bang tại https://mychildcare.ca.gov để tìm các nhà cung cấp trong khu vực của quý vị hoặc sử dụng nguồn lực ngành giáo dục cho cư dân trên toàn tiểu bang.

Luật Oliver

Bất kỳ người nào yêu cầu thông tin giới thiệu dịch vụ giữ trẻ đều có quyền nhận thông tin giấy phép của các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Thông tin giấy phép phải được duy trì tại tất cả các cơ sở được cấp phép và các gia đình có quyền nhận các thông tin công khai về lịch sử giấy phép của cơ sở giữ trẻ đó. Quý vị có thể lấy thông tin này bằng cách liên lạc trực tiếp với nhà trẻ được cấp phép hoặc gọi cho Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng (Community Care Licensing Division, viết tắt là CCLD) của Sở Dịch vụ Xã hội California (CCLD) theo số 1-844-538-8766. Các gia đình cũng có thể tìm lý lịch của nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ bằng cách truy cập trang web của Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng tại và nhập số Facility/License Number (số cơ sở/số giấy phép) của nhà cung cấp.

Chương trình SCC R&R tin rằng phụ huynh/người giám hộ biết điều gì là tốt nhất cho nhu cầu giữ trẻ của gia đình họ. Do đó, phụ huynh/người giám hộ sẽ được giới thiệu đến nhiều dịch vụ giữ trẻ đáp ứng nhu cầu của họ tốt nhất. Chương trình R&R không đưa ra khuyến nghị về nhà trẻ được giới thiệu nhưng khuyến khích phụ huynh/người giám hộ đến từng nhà trẻ, dù là nhà trẻ tại gia hay nhà trẻ thường, và đưa ra các câu hỏi độc lập về người giữ trẻ và chương trình trước khi chọn nhà trẻ.

Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng của CDSS - Đường dây nóng Khiếu nại

Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng (CCLD) tại Sở Dịch vụ Xã hội California là cơ quan giám sát các cơ sở được cấp phép, tiến hành thanh tra, lập hồ sơ khiếu nại và chứng minh các khiếu nại. Nếu quý vị cần nộp đơn khiếu nại về một nhà trẻ được cấp phép, quý vị có thể làm điều này bằng cách liên lạc với đường dây nóng khiếu nại của Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng tại: 1-844-LET US NO / 1-844-(538-8766).

Chính sách Giới thiệu và Khiếu nại

Chính sách Giới thiệu và Khiếu nại

Điều khoản sử dụng

Nếu quý vị muốn đọc các điều khoản và điều kiện trước khi tạo tài khoản trên Cổng thông tin Dịch vụ Giữ trẻ, hãy nhấp vào đây.