Skip to Content

Đối với nhiều gia đình, trả tiền giữ trẻ có thể là một gánh nặng tài chính. Chương trình R&R có thể giới thiệu quý vị đến các chương trình có thể giúp quý vị trả phí giữ trẻ (xem các tùy chọn bên dưới). Chương trình R&R không giúp quý vị trả phí giữ trẻ.

Tại Hạt Santa Clara, có một số chương trình hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn. Mỗi chương trình có quy trình đăng ký riêng và có thể có danh sách chờ. Các gia đình nên liên lạc trực tiếp với từng chương trình dưới đây để tìm hiểu về quy trình đăng ký và cách đăng ký cho tất cả các chương trình mà họ muốn gia nhập. Nếu quý vị muốn được giúp để xác định chương trình nào quý vị nên liên lạc, vui lòng gọi điện thoại cho Chương trình R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc.org

Chương trình thanh toán thay thế

Chương trình California Alternative Payment Program (AP), tạm dịch là Chương trình Thanh toán Thay thế, dành cho trẻ em từ sơ sinh đến 12 tuổi. Hệ thống AP cho phép phụ huynh lựa chọn nhà trẻ cho con họ từ nhiều chương trình giữ trẻ đã được phê duyệt trước, bao gồm các nhà trẻ tại gia quy mô lớn và nhỏ.

Có hai cơ quan điều phối phiếu AP tại Hạt Santa Clara. Để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn nhận Phiếu Thanh toán Thay thế, vui lòng liên lạc:​​​​​​

 • Choices for Children tại 408-297-3295 ext. 310 hoặc thông qua trang mạng của họ.
 • Go Kids, Inc. theo số 831-637-9205 hoặc truy cập trang mạng của họ.

Đủ điều kiện cho chương trình AP

Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ của chương trình AP (Alternative Payment Programs), các gia đình phải đủ điều kiện về thu nhập VÀ cho thấy nhu cầu cần dịch vụ giữ trẻ.

 • Thu nhập
Bảng Ấn định Mức thu nhập*
Quy mô gia đình 1-2 3 4 5 6 7 8
Tổng thu nhập hàng tháng     $6,128    $6,931    $8,025   $9,309    $10,593     $10,834    $11,074

*Thu nhập Trung bình của Tiểu bang (SMI): Có hiệu lực từ năm tài chính 2023-24

 •  Các loại nhu cầu:
  • Việc làm
  • Giới thiệu từ CPS
  • Giới Thiệu Giai đoạn 2 từ CalWORKs
  • Tìm việc làm
  • Vô gia cư/Tìm nhà ở cố định
  • Giáo dục/Huấn nghệ
  • Mất khả năng chăm sóc con cái

Nếu một gia đình đủ điều kiện cho chương trình AP, họ phải cung cấp tài liệu cụ thể trước khi dịch vụ có thể bắt đầu. Một số ví dụ về các giấy tờ cần thiết được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý rằng danh sách này chỉ để tham khảo và không bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết:

 • Giấy chứng thu nhập
 • Hồ sơ tiêm chủng của trẻ
 • Xác minh quy mô gia đình như, nhưng không giới hạn ở:
  • ​​​​​​​​​​​​​​Giấy khai sinh
  • Giấy khai sinh từ bệnh viện (có tên cha mẹ và trẻ, ngày sinh của trẻ)
  • Thư giới thiệu từ CPS có thể được sử dụng khi mối quan hệ với đứa trẻ được ghi lại trong thư
  • Hồ sơ tòa án:
   • ​​​​​​​​​​​​​​Chương trình tạm nuôi dưỡng (foster care)
   • Quyền giám hộ
   • Trẻ được nhận làm con nuôi

Quy trình của Danh sách chờ (Waitlist)

Tất cả các gia đình đăng ký chương trình AP đều được đưa vào danh sách chờ. Chương trình AP nhận các gia đình dựa trên danh sách chờ. Danh sách chờ KHÔNG ưu tiên theo thứ tự đơn được nộp. Các gia đình có trẻ em được xác định là có nguy cơ bị bỏ bê hoặc lạm dụng hoặc có hồ sơ đang mở với CPS sẽ được ưu tiên. Tất cả các gia đình trong danh sách chờ sẽ được xếp hạng dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của họ. Các gia đình từ danh sách chờ sẽ được nhận theo thứ tự xếp hạng, bắt đầu từ hạng thấp nhất đến hạng cao hơn. Chương trình AP nhận các gia đình từ danh sách chờ lên đến một số hạng nhất định dựa trên các yếu tố khác nhau. Điều này có nghĩa là các gia đình có thể ở trong danh sách chờ vô thời hạn, bất kể khi nào họ được đưa vào danh sách chờ. Để biết thêm thông tin về các quy trình của danh sách chờ, vui lòng liên lạc với Chương trình Thanh toán Thay thế.

Chương trình Mầm non có trợ cấp

Các chương trình sau cung cấp dịch vụ chăm sóc được trợ cấp:

Alumn Rock School District

Associated Students, San Jose State University California Young World Inc.
Campbell Union School District Catalyst Kids  East Side Union High School District
De Anza Community College Gilroy Unified School District Grail Family Services
Go Kids, Inc. Kidango Luther Burbank School District
Mandala Children’s House Martinson Child Development Center Inc. Milpitas Unified School District
Moreland School District Mountain View Whisman School District Palo Alto Unified School District
San Jose Conservation Corps (operated by YWCA Silicon Valley) SJB Child Development Centers Santa Clara County Office of Education (SCCOE)
Santa Clara Unified School District Sunnyvale Elementary School District YWCA Silicon Valley
West Valley College CDC Mission College CDC  

 

Sau đây là phần mô tả các loại chương trình giáo dục mầm non được trợ cấp:

Chương trình chăm sóc và phát triển trẻ em chung

Các chương trình chăm sóc và phát triển trẻ em nói chung là các chương trình do tiểu bang và liên bang tài trợ sử dụng các nhà trẻ và mạng lưới nhà trẻ tại gia được điều hành hoặc quản lý bởi cáccơ quan và đơn vị giáo dục địa phương công lập hoặc tư thục. Các cơ quan này cung cấp các dịch vụ phát triển trẻ cho các em sơ sinh đến 12 tuổi và trẻ em lớn hơn có nhu cầu đặc biệt. Các chương trình này có thành phần giáo dục phù hợp về mặt phát triển, văn hóa và ngôn ngữ cho những trẻ em được phục vụ. Các chương trình này cũng cung cấp các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ cho trẻ em, khóa giáo dục phụ huynh, thông tin giới thiệu đến các dịch vụ y tế và xã hội cho gia đình, và các cơ hội phát triển chuyên môn cho nhân viên.

Chương trình Mầm non Tiểu bang California

Chương trình California State Preschool Program, tạm dịch là Chương trình Mầm non Tiểu bang California có cả dịch vụ bán ngày và cả ngày, cung cấp chương trình giảng dạy chính trong lớp phù hợp về mặt phát triển, văn hóa và ngôn ngữ cho trẻ em được phục vụ. Các chương trình này cũng phục vụ các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ cho trẻ em, khóa giáo dục phụ huynh, thông tin giới thiệu đến các dịch vụ y tế và xã hội cho gia đình, và các cơ hội phát triển chuyên môn cho nhân viên. Chương trình được quản lý thông qua các cơ quan giáo dục địa phương, trường cao đẳng, cơ quan hành động cộng đồng và các cơ quan phi lợi nhuận tư nhân.

Head Start và Early Head Start

Head Start và Early Head Start là các chương trình mầm non trên toàn quốc do liên bang tài trợ dành cho trẻ em có thu nhập thấp, lứa tuổi từ sơ sinh đến năm tuổi. Chúng được thiết kế để cung cấp các dịch vụ toàn diện giúp trẻ em chuẩn bị đi học trường công. Các dịch vụ bao gồm phát triển nhận thức và ngôn ngữ, các dịch vụ y tế, nha khoa, sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng và xã hội. Chương trình đặc biệt nhấn mạnh vào sự tham gia của phụ huynh.

 

Các chương trình cộng đồng khác

Các chương trình của Thành phố San Jose

Vui lòng truy cập trang mạng của Phòng Dịch vụ Công viên, Giải trí và Khu xóm của Thành phố San Jose để tìm hiểu thêm về nhiều chương trình dành cho thanh thiếu niên của thành phố.