Skip to Content

SCCOE_StepSuccess_VIET.png

Cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi tham gia các chương trình mầm non có chất lượng cao sẽ tạo ra những tác động tích cực ngắn và dài hạn cho sự thành công trong trường học và cuộc sống của các em. Các trường học của Hạt Santa Clara cam kết cung cấp các chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp (TK) và mẫu giáo (K) chất lượng cao.

Lớp mầm non, TK và K khác nhau ở điểm nào?

  • Các chương trình giáo dục công lập từ TK - lớp 12 được dành cho tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư. Lớp TK và mẫu giáo chỉ được dạy miễn phí tại các trường học.
  • Các chương trình mầm non được dạy tại trường học có thể bao gồm loại có chi phí đến loại miễn phí. Liên hệ với học khu địa phương của quý vị để tìm hiểu xem họ có chương trình mầm non hay không. Nếu quý vị muốn tìm lớp mầm non ngoài trường học, vui lòng liên lạc với Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ (R&R) của Hạt Santa Clara theo số 669-212-5437 để biết thêm chi tiết. Quý vị có thể hội đủ điều kiện đăng ký vào trường mầm non có chi phí thấp nếu quý vị đạt được một số điều kiện nhất định. Điều kiện tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quý vị chọn. Nhóm R&R có thể cung cấp thông tin để giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình quý vị.
  • Hiểu sự khác biệt giữa chương trình mầm non, TK và K

Ghi danh vào Mầm non, TK và K tại trường học

Nới rộng lứa tuổi học TK ở California

Tiểu bang California gần đây đã thông qua luật cho phép tất cả trẻ em 4 tuổi đủ điều kiện đến trường học TK. Hình ảnh dưới đây cho thấy các ngày sinh đủ điều kiện ghi danh vào TK theo năm học. 

Screen Shot 2022-06-29 at 9.41.56 AM.png

Thông tin bổ sung