Skip to Content

SCCOE_StepSuccess_VIET.png

Tham gia các chương trình mầm non có chất lượng cho trẻ em dưới sáu tuổi sẽ tạo ra những tác động tích cực ngắn và dài hạn cho sự thành công trong trường học và cuộc sống. Các học khu của Hạt Santa Clara cam kết cung cấp các chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp (TK) và mẫu giáo chất lượng cao.

Các chương trình giáo dục công lập lớp TK - lớp 12 là miễn phí và dành cho tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư.

Truy cập trang mạng Con Đường Thành Công

  • Tìm hiểu cách thức và địa điểm đăng ký vào các chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp và mẫu giáo trong học khu
  • Hiểu sự khác biệt giữa chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp và mẫu giáo
  • Hiểu các giấy tờ chung cần thiết cho việc đăng ký
  • Tìm hiểu về tác động tích cực của việc đi học đều đặn và đăng ký học mầm non cho kỹ năng sẵn sàng đi học

Thông tin bổ sung