Skip to Content

SCCOE_StepSuccess_VIET.png

Cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi tham gia các chương trình mầm non có chất lượng cao sẽ tạo ra những tác động tích cực ngắn và dài hạn cho sự thành công trong trường học và cuộc sống của các em. Các trường học của Hạt Santa Clara cam kết cung cấp các chương trình mầm non, mẫu giáo chuyển tiếp (TK) và mẫu giáo (K) chất lượng cao.

Lớp mầm non, TK và K khác nhau ở điểm nào?

  • Các chương trình giáo dục công lập từ TK - lớp 12 được dành cho tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư. Lớp mầm non, TK và mẫu giáo chỉ được dạy miễn phí tại các trường học.
  • Các chương trình mầm non được dạy tại trường học có thể bao gồm thể loại có chi phí đến loại miễn phí. Xin liên hệ với học khu địa phương để tìm hiểu xem họ có chương trình mầm non hay không. Quý vị cũng có thể liên lạc với Chương trình Giới thiệu và Thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ của Hạt Santa Clara theo số 669-212-5437 để biết về các chương trình. Quý vị có thể hội đủ điều kiện đăng ký vào trường mầm non có chi phí thấp nếu quý vị đạt được một số điều kiện nhất định. Điều kiện tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình quý vị chọn. Nhóm R&R có thể cung cấp thông tin để giúp quý vị đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình quý vị.
  • Hiểu sự khác biệt giữa chương trình mầm non, TK và K

Ghi danh vào Mầm non, TK và K tại trường học

Nới rộng lứa tuổi học TK ở California

Hầu hết mọi trẻ em 4 tuổi đều đủ điều kiện vào chương trình TK tại trường học. Hình dưới đây cho thấy các ngày sinh đủ điều kiện ghi danh vào TK theo năm học. 

Screen Shot 2022-06-29 at 9.41.56 AM.png

 

Hãy vào trang mạng Shots for School để tìm hiểu thêm về các quy định tiêm chủng cho học sinh TK và Mẫu giáo. Để đọc phần Hỏi Đáp về các mũi tiêm chủng dành cho lớp TK, hãy bấm vào đây.

Thông tin bổ sung