Skip to Content

Hạt Santa Clara có một số tổ chức hỗ trợ các gia đình có trẻ nhỏ.

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình

FIRST 5 Hạt Santa Clara điều hành nhiều Trung tâm Hỗ trợ Gia đình (Family Resource Center) trên toàn Hạt để cung cấp cho gia đình các sinh hoạt vui chơi và giáo dục dành cho phụ huynh và con cái, các chương trình dinh dưỡng và sức khỏe cho cả gia đình, các bài kiểm tra sàng lọc phát triển cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi, hội thảo dành cho phụ huynh và người chăm sóc, v.v..! Tìm một trung tâm gần quý vị.

Thư viện Cộng đồng San José

Tổ chức Phụ huynh Giúp Phụ huynh (PHP)

First 5 California

Sở Giáo dục California

Sở Dịch vụ Xã hội California - Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng

Từ 0 đến 3 tuổi–Kết nối ban đầu để tác động suốt đời

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC)