Skip to Content

An toàn trong các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên là trọng tâm trong kế hoạch mở cửa trường trở lại của Hạt Santa Clara. Dưới đây là các liên kết đến các nguồn thông tin hữu ích về sức khỏe và an toàn, bao gồm thông tin hướng dẫn về COVID-19.

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp trong việc tìm kiếm thông tin, các Chuyên gia R&R của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp quý vị. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Chương trình SCC R&R tại 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org.

Hướng dẫn về COVID-19

 Thông tin tiêm chủng COVID

Hỗ trợ về Sức khỏe và An toàn

 FIRST 5 Hạt Santa Clara 

 Hỗ trợ y tế

 Nguồn lực tiêm chủng

 Sức khỏe trẻ em - Tổ chức Nemours Foundation

 First 5 California