Skip to Content

Nếu quý vị là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép hoặc đang tìm kiếm thêm các nguồn lực để hỗ trợ công việc giữ trẻ, Chương trình SCC R&R sẽ luôn sẵn sàng giúp quý vị tìm thông tin đó. Chúng tôi cung cấp cho quý vị nguồn lực và thông tin để giúp hỗ trợ doanh nghiệp của quý vị và hướng dẫn quý vị đến nơi tìm hiểu thêm các chương trình như:

  • Chương trình Bảo hộ Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em của CDSS
  • Thông tin và cập nhật của Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng
  • Chương trình Thực phẩm Chăm sóc Trẻ em và Người lớn (CACFP)
  • Hỗ trợ khai thuế
  • Luật cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và quyền của nhà cung cấp dịch vụ
  • Các nguồn lực về chính sách và việc bảo hộ
  • Các nguồn lực cộng đồng khác dành cho các nhà trẻ

Nếu quý vị không tìm được những thông tin cần thiết ở đây hoặc muốn được hỗ trợ thêm, hãy liên lạc với chương trình SCC R&R bằng cách gọi 669-212-KIDS (5437) hoặc gửi email đến childcarescc@sccoe.org.

Nguồn hỗ trợ

Sở Dịch vụ Xã hội California, Bộ Cấp phép Chăm sóc Cộng đồng

Nguồn lực chung cho doanh nghiệp 

Luật cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và quyền của nhà cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ khai thuế

Chính sách và sự bảo hộ