Skip to Content

Chương trình SCC R&R là một đối tác chặt chẽ của sáng kiến dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao của Hạt Santa Clara, QUALITY MATTERS…a STRONG START for kids.

Sáng kiến QUALITY MATTERS có tầm nhìn rằng tất cả trẻ em ở Hạt Santa Clara đều được tham gia vào các chương trình mầm non chất lượng cao. QUALITY MATTERS mang các đối tác của Hạt Santa Clara lại với nhau để tập trung vào giáo dục mầm non có chất lượng, truyền cảm hứng cho các nhà giáo, củng cố gia đình và đoàn kết cộng đồng trong mục tiêu quan trọng, nghĩa là đảm bảo kết quả sức khỏe và giáo dục mầm non tốt cho tất cả trẻ em sơ sinh đến 8 tuổi để các em có thể đạt được thành công trong tương lai.

FIRST 5 Santa Clara County và Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education đóng vai trò là tổ chức đồng lãnh đạo QUALITY MATTERS như một phần của sáng kiến trên toàn tiểu bang có tên là Quality Counts California.

Tại sao chọn QUALITY MATTERS

Năm năm đầu đời của một đứa trẻ vô cùng quan trọng. Nghiên cứu cho thấy rằng sự chăm sóc và giáo dục mà trẻ em nhận được từ trước khi sinh đến 5 tuổi đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não. Trải nghiệm với giáo dục mầm non chất lượng cao sẽ tạo nên sự khác biệt lâu dài — chúng giúp chuẩn bị cho trẻ em thành công ở lớp mẫu giáo và sau đó. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em theo học các chương trình mầm non chất lượng cao sẽ đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi đọc và toán, có nhiều khả năng tốt nghiệp trung học và có sự nghiệp thành công.

Để biết thêm thông tin chi tiết về QUALITY MATTERS, vui lòng liên lạc: earlylearning@first5kids.org

Thông tin bổ sung