Skip to Content

Đối với các gia đình có trẻ khuyết tật, việc tìm kiếm nhà trẻ đáp ứng nhu cầu cá nhân của các em là ưu tiên hàng đầu.

Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ làm việc với nhiều trẻ em có nhiều nhu cầu khác nhau hàng ngày. Chương trình SCC R&R có thể kết nối quý vị với các nguồn lực để tìm kiếm chương trình giữ trẻ tại trung tâm hoặc tại gia mà có thể đáp ứng nhu cầu của con quý vị trong một môi trường hòa nhập. Nếu quý vị cần tư vấn tìm kiếm dịch vụ giữ trẻ cho con bị khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt, cần hỗ trợ cụ thể, hoặc muốn hỏi han về quy trình này, những nguồn lực sau đây có thể giúp quý vị.

Inclusion Support WarmLine

Đường dây Inclusion Support WarmLine cung cấp hỗ trợ, thông tin và dịch vụ giới thiệu miễn phí cho trẻ em ở mọi lứa tuổi bị khuyết tật và có các nhu cầu khác trong nhà trẻ. Họ có thể cung cấp các thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt (và các ngôn ngữ khác nếu cần).

  • Trang mạng
  • E-mail:  WarmlineRemoteLearning@sccoe.org
  • Điện thoại:  (408) 453-6651

Tìm chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Các gia đình có thể sử dụng bộ lọc nâng cao (advanced filter) trên Cổng thông tin Dịch vụ Giữ trẻ để tìm nhà trẻ tự nhận là có kinh nghiệm hỗ trợ trẻ em khuyết tật. 

Danh sách các nhà trẻ sau đây đã trải qua khóa đào tạo chuyên sâu của Inclusion Collaborative tại Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education và được đánh giá là đạt hạng thỏa đáng để hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Chương trình Early Start của Hạt Santa Clara

Ngoài ra, Chương trình Early Start của Hạt Santa Clara, một nỗ lực hợp tác giữa Trung tâm San Andreas Regional Center và Phòng Giáo dục Santa Clara County Office of Education, cũng như một nhóm các cơ quan cộng đồng khác đều phục vụ trẻ em bị khuyết tật, bao gồm chậm phát triển, khiếm thính, khiếm thị, suy giảm cơ năng, tự kỷ và đa tật.

  • Trang mạng
  • Điện thoại: (408) 392-3801 hoặc (800) 404-5900

Thông tin bổ sung